دختریکه مادرش را از خودکشی نجات داد

  افغانستان، کشوری که خاکش بوی خون می دهد و گوشه گوشه این سرزمین درد می کند. زندگی در این جا شجاعت می خواهد. اطفال این سرزمین در کودکی جوان و در جوانی پیر می شوند. دختران و پسران که برای یافتن لقمه ی نان، جوانی اش را می فروشد. باگذشت بیشتر از بیست و […]