تاکید اهمیت نقش زنان از سوی نماینده ی ویژه ی آمریکا در امور زنان افغانستان با سفیر ازبکستان

نماینده ی ویژه ی آمریکا در امور زنان افغانستان ، در گفتگو با سفیر ازبکستان نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان با فرقت صدیقوف، سفیر اوزبیکستان در واشنگتن دیدار کرد. رینا امیری گفت که آنها بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در افغانستان و موجودیت یک دولت فراگیر حامی حقوق زنان و مردان افغان تاکید […]