موج بلند خودکشی دختران پس از تسلط طالبان

بیشتر از دختران که مجبور به ازدواج اجباری می‌شود در نتیجه دست به خود کشی می زنند. فرخنده: منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت روزانه حد اقل یک تا دو دختر که دست به خودکشی می زند به شفاخانه ی خصوصی می‌آورند، وی به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نام آن شفاخانه ذکر […]