مدافعان حقوق بشر خواستار مداخله کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان شد

مجمع مدافعان حقوق بشر از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر نهادهای فعال در زمینه مهاجرت و پناهندگی خواسته است که با اقدامات اضطراری در موضوع اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان مداخله کنند.