فکر می‌کنم در زندان هستم و آزاد شدن از آن آرزوی است دست نیافتنی

در یک سال گذشته آنقدر رنج ، زحمت، شب‌بیداری‌ها، سرما، گرما و دوری از فامیل را تحمل کردم تا با امتحان در کانکور و قبول شدن در رشته ی دلخواهم نتیجه ی خوبی بگیرم، اما امتحان نگرفتن از ما دختران مرا ناامید و افسرده کرده است.